Safe Buy
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
OCHRONA GŁOWY
- Maski
- Odzież dla gastronomii
- Osłony twarzy
OCHRONA SŁUCHU
- Odzież ocieplana
- Pozostałe
Najczęściej kupowane
Informacje o produkcie
Półmaska z zaworkiem P3
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
PROMOCJA!
Dostępna ilość: 285   (potrzebujesz więcej?)
Kod rabatowy:
Cena
Ilość
4,31 zł z VAT
3,65 zł
3,50 zł netto

OPIS PRODUKTU


PÓ£MASKA Z ZAWORKIEM P3


W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo pó³maskê z zaworkiem - klasa ochrony FFP3.


Charakterystyka:

 • zawór wydechowy zmniejsza znacznie opory wydechu oraz stê¿enie dwutlenku wêgla i pary wodnej pod mask¹

 • piankowe uszczelnienie na ca³ym obrze¿u pó³maski

 • sto¿kowy kszta³t maski dodatkowo profilowany do twarzy umo¿liwia dopasowanie

 • ch³onne uszczelnienie dodatkowo uszczelnia pó³maskê i wch³ania pot, tak aby maksymalnie poprawiæ komfort u¿ytkowania pó³mask w szczególnych warunkach pracy np.:

 • wysoka temperatura

 • wysoka wilgotnoœæ

 • wyposa¿ona w przesuwn¹ taœmê nag³owia oraz ch³onne uszczelnienie

 • zak³adana na elastyczn¹ gumkê/taœmê

 • przesuwna taœma nag³owia umo¿liwia dopasowanie d³ugoœci górnej i dolnej taœmy do indywidualnych potrzeb pracownika i daje mo¿liwoœæ zawieszenia pó³maski na szyi tak, aby pó³maska nie przeszkadza³a i by³a ³atwa do natychmiastowego za³o¿enia

 • z zaworem wydechowym, umiejscowionym na boku


Kat. ochrony - III


Pó³maska ta chroni przed py³ami i aerozolami:

 • azbestu, cementu, wêglanu wapnia, grafitu, gipsu, kredy, kamienia, marmuru

 • tlenku cynku, celulozy, siarki, bawe³ny

 • opi³ków metali ¿elaznych i nie¿elaznych,

 • wêglowymi roœlinnymi m¹cznymi zawieraj¹cymi:

 • beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninê, cz¹stki radioaktywne

 • mg³ami olejów i substancji ropopochodnych

 • wirusami do wartoœci 20 NDS


Zastosowanie:

 • pó³maska s³u¿y do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom sta³ym i ciek³ym

 • gdy stê¿enie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotnoœci najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia

 • pó³maska mo¿e byæ u¿ywana w strefie zagro¿onej wybuchem metanu i py³u wêglowego


Zastosowanie w przemyœle:

 • chemicznym, metalowym

 • rolniczym, spo¿ywczym

 • wydobywczym (wêgiel, ska³y i kruszywo, rudy metali)

 • cementowym, budowlanym

 • drzewnym

 • i w bran¿y medycznej

 • przy spawaniu i lutowaniu


ZF 0/27z FFP3 NR D


Ograniczenia:

Pó³maska nie s³u¿y do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie mo¿e byæ u¿ywana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.

Pó³maska spe³nia wszystkie wymagania normy EN 149:2001:

?Sprzêt ochrony uk³adu oddechowego - pó³maski filtruj¹ce.

W normie podano minimalne wymagania dla pó³masek filtruj¹cych stosowanych jako sprzêt ochrony uk³adu oddechowego przeciwko cz¹stkom, za wyj¹tkiem tych, których u¿ywa siê do celów ucieczkowych.

Opisano równie¿ badania laboratoryjne umo¿liwiaj¹ce ocenê zgodnoœci pó³masek filtruj¹cych z wymaganiami.
ZDJĘCIA

Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Haft i nadruk

Numer konta:
79124046501111001043074760
TM PROGRESS
Małgorzata Czechowska

ul. Alberta Schweitzera 13
30-695 Kraków
Chętnie pomożemy!
Małgorzata Mark
Małgorzata Mark
sklep@progress-bhp.pl
tel: 12 362 46 36
kom: 664 99 10 70


 
 Prosimy dzwonić w godzinach pracy:
  pon - pt: 7:00 - 16:00
  sobota:    8:00 - 14:00


Jak dojechać (kliknij)


Sklep TM Progress - opinie klientów

Data Ostatniej Aktualizacji: STRONA AKTUALNA
© -TM- sklep BHP - odzież robocza, ochronna, rękawice, spodnie. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.