Safe Buy
Promocja! Ochronnik słuchu OPTIME III :: 76,75 zł ::.
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
OCHRONA GŁOWY
- Maski
- Odzież dla gastronomii
- Osłony twarzy
OCHRONA SŁUCHU
- Odzież ocieplana
- Pozostałe
PODSTAWOWA
Najczęściej kupowane
Regulamin sklepu.

Regulamin

I. Definicje

Sprzedający – TM PROGRESS Małgorzata Czechowska ul. Alberta Schweitzera 13 30-695 Kraków, posługujący się numerem NIP: 6751035634, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

Zamawiający – osoba (Klient) składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia;

Sklep Internetowy - teleinformatyczna platforma sprzedażowa dostępna pod adresem http://progress-bhp.pl za pośrednictwem której Zamawiający może zakupić od Sprzedającego Towary;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.);

Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie Towarów wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: ilość Towarów, rozmiar i kolor Towaru, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie Internetowym TM PROGRESS zakupu Towarów;

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie Internetowym zakupu Towarów;

Sklep Stacjonarny TM PROGRESS– tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu;


II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy TM PROGRESS prowadzony jest przez Sprzedającego.

 1. Każdy Klient ma w każdej chwili dostęp do Regulaminu poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

Składając Zamówienie Klient jednocześnie oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego Sklepu Internetowego.

Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

a) nazwiska i imiona

b) numer telefonu

c) adres poczty elektronicznej e-mail

d) adres zamieszkania lub pobytu

e) adres do wysyłki

f) Numer Identyfikacji Podatkowej

 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego TM PROGRESS, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 1. Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym TM PROGRESS niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

 1. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest: podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

 1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

 1. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. 

 1. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania Zamówień. (Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale X. Dane osobowe.)

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)    niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

 1. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 10 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.


III. Składanie Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. W celu dokonania zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym TM PROGRESS należy złożyć Zamówienie. 

 1. Zamówienie można złożyć na stronie Sklepu Internetowego TM PROGRESS (za pośrednictwem Formularza Zamówień lub Formularza Rejestracji ), telefoniczne pod numerem: 12 362 46 36 kom: 664 99 10 70, jak i e-mailowo na adres: sklep@progress-bhp.pl

 1. Zamówienia składane na stronie Sklepu Internetowego TM PROGRESS przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie Zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 7.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 1. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym TM PROGRESS, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego TM PROGRESS, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia.

W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym TM PROGRESS, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 1. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru Towaru, wskazuje rozmiar i kolor Towaru, jeżeli dany Towar oferowany jest w różnych rozmiarach i kolorach, dodaje Towar do Koszyka, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za Zamówienie. Przed zakończeniem procedury składania Zamówienia Klient oświadcza i potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, a także potwierdza, że jest świadomy, iż Zamówienie Towaru jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

 1. Procedura składania Zamówienia kończy się wysłaniem Zamówienia. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi  ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  

 1. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje na stronie Sklepu Internetowego TM PROGRESS oraz na wskazany przez niego adres poczty e-mail, komunikat  potwierdzający złożenie Zamówienia. Potwierdzenie wysłane na adres poczty e-mail zawiera informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz dane teleadresowe Klienta. Komunikat wyświetlony na stronie Sklepu informuje o numerze i kwocie Zamówienia oraz podaje dane do przelewu. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oferty zakupu Klienta.

 1. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 1. Klient ma prawo wprowadzić zmiany oraz zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym e-mailem lub telefonicznie (po którym należy przesłać potwierdzenie e-mailem).


IV. Towary i dostępność

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym TM PROGRESS wyprodukowane zostały w Polsce przez Sprzedającego.

 2. Towary prezentowane w naszej ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u naszych dostawców materiałów oraz procesu produkcyjnego u Sprzedającego. W przypadku braku części Towarów objętych Zamówieniem, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru nowego, bez wad.


V. Ceny Towarów i Promocje

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego TM PROGRESS:

 1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

 1. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, które są kalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta;

 1. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru jest jego cena podana na stronie Sklepu Internetowego TM PROGRESS w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na Stronie Internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności (patrz punkt VI).

 1. TM PROGRESS zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 1. Promocje w Sklepie Internetowym TM PROGRESS nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. Ceny Towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym TM PROGRESS obowiązują przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Internetu na Stronie Internetowej http://progress-bhp.pl, telefonicznie oraz e-mailowo. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Stacjonarnym Firmy TM PROGRESS obowiązują ceny określone dla Towarów sprzedawanych bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym Firmy TM PROGRESS.

 1. Wszystkie oferty specjalne przedstawione na Stronie Internetowej http://progress-bhp.pl są ważne do wyczerpania zapasów. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary. Ze względu na ograniczoną dostępność Towarów objętych promocją, firma TM PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne.

VI. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za Zamówione produkty można dokonać:

 1. a) za pobraniem

 2. b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy

 3. c) przelew bankowy

 4. d) szybki e-przelew bankowy

 5. e) karta płatnicza

  Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

  Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.

  Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

 1. W e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia podawana jest dokładna kwota do zapłaty uwzględniającą opłatę za przesyłkę oraz ewentualne rabaty.

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w procesie składania Zamówienia.


VII. Realizacja Zamówień

 1. Po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

 1. Przez zrealizowanie Zamówienia należy rozumieć skompletowanie Zamówienia i przekazanie do wysłania za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Zamawiającego.

 1. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

 1. Orientacyjny termin realizacji Zamówień wynosi od 1 do 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności. W przypadku Zamówień za pobraniem - od 1 do 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

 1. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

 1. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.

 

VIII. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży/Zwrot Towarów

 1. Klient ma prawo zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym TM PROGRESS (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru.

 1. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: TM PROGRESS Małgorzata Czechowska ul. Alberta Schweitzera 13 30-695 Kraków, oraz odesłanie Towaru wraz z dowodem zakupu.

 1. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać komplet metek. Towar używany, zniszczony lub niepełnowartościowy (niekompletny) zostanie odesłany na koszt Klienta.

 1. Przy rezygnacji z Towaru pieniądze zwrócone zostaną Klientowi przelewem na podany w oświadczeniu rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 14dni.

 1. Koszty odesłania zwracanego Towaru pokrywa Klient.

Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu Towaru na koszt Sprzedającego. W przypadku przesłania przesyłki na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez Sprzedającego koszty dostarczenia zwrotu.

 1. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Nie przyjmujemy zwrotów Towarów z zamówień indywidualnych – szytych na miarę, skracanych i przerabianych.


IX. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową)

Reklamacje ilościowe dostarczonego towaru przyjmujemy do 24 godzin od odbioru paczki.

 1. Reklamacje należy składać na adres: TM PROGRESS Małgorzata Czechowska ul. Alberta Schweitzera 13 30-695 Kraków

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: adres kontaktowy, adres e-mail i numer telefonu, data nabycia Towaru, opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji, data i okoliczności stwierdzenia wady, żądanie reklamującego, podpis). Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji lub smsem na podany numer telefonu.

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy, a gdy okaże się to niemożliwe zwróci wartość kupionego Towaru.

 1. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.


X. Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego TM PROGRESS jest Sprzedający.

 2. Dane zbierane w celu realizacji zamówienia oraz polityki informacyjnej sklepu: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).

 3. Podanie przez Klienta danych osobowych podczas składania Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie Internetowym TM PROGRESS nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).

 4. Podanie tych danych oznacza zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz wykonania ciążacych na Sprzedającym obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, realizacja zwrotów i wymiany towarów, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

 5. Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trudniącym się dostarczaniem Towarów (podmiotom prowadzącym działaność pocztową lub kurierską), z tym że zakres tego powierzenia nie może wykraczać poza dane konieczne dla dostarczenia Towaru Klientowi.

Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane również do przetwarzania podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na rzecz Klientów.

Sprzedający może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, które wykonują w jego imieniu ciążące na Sprzedającym obowiązki prawne, takie jak: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

 1. Każdy zarej

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Haft i nadruk
Sprawdź również nasz nowy sklep BHP

Numer konta:
79124046501111001043074760
TM PROGRESS
Małgorzata Czechowska

ul. Alberta Schweitzera 13
30-695 Kraków
Chętnie pomożemy!
Małgorzata Mark
Małgorzata Mark
sklep@progress-bhp.pl
tel: 12 362 46 36
kom: 664 99 10 70


 
 Prosimy dzwonić w godzinach pracy:
  pon - pt: 7:00 - 16:00
  sobota:    8:00 - 14:00


Jak dojechać (kliknij)


Sklep TM Progress - opinie klientów

Data Ostatniej Aktualizacji: STRONA AKTUALNA
© -TM- sklep BHP - odzież robocza, ochronna, rękawice, spodnie. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.